Hvordan bruke iPad til støtte i utviklingen av språk og begreper?

Et godt utviklet språk er avgjørende for tilegnelse av kunnskap og deltakelse i samfunnet. Tidlig språkutvikling kan også gi en pekepinn på senere lese- og skriveferdigheter. Språk og språkstimulering vektlegges i barnehagene allerede. På utstillerseminaret vil vise hvordan man også kan støtte og styrke utviklingen av språket ved å bruke muligheter som iPaden gir.

På parallellsesjonene 2E og 3E vil vi presentere flere verktøy og du får teste ut bruk av iPad, mikroskoper, inspeksjonskamera og enkle kodeverktøy. Du vil samtidig få flere tips til hvordan du enkelt kan ta dette i bruk i egen barnegruppe.

Vi i Kreasjon er opptatt av god bruk av digitale verktøy. Når teknologi benyttes, skal dette gjøres i tråd med barnehagens formål og på barnas premisser. 
Det skal fremme lek, legge til rette for skaperglede, undring og utforskertrang.

Vi legger vekt på at både barn og voksne i barnehagen skal kjenne mestring, og at terskelen for å ta i bruk nye verktøy skal være lav. 

Bli med og oppdag hvordan du med enkle grep kan benytte digitale verktøy til å støtte og bygge videre på barnas naturlige utforskertrang 
gjennom observasjon, undring og kreativitet!

Ansvarlig for seminar og parallellsejoner er Claes Kjelshus, pedagogisk veileder, og Elisabeth Hasselstrøm, avd.leder Begynneropplæring og barnehage, hos Kreasjon. Begge er utdannet pedagoger med lang erfaring fra arbeid med språkutvikling og tidlig lese- og skriveopplæring.De har flere års erfaring med veiledning av ledere og pedagoger i skole og barnehager rundt om i Norge.